OUR SERVICE

ให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกร

ออกแบบ

ผลิต

ติดตั้ง

บริการหลังการขาย และ บริการบำรุงรักษา

ปัจจุบันบริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีบุคลากรในประเทศไทย มากกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ เช่น